inleiding

Geld maakt niet gelukkig.

Allerlei credo's waarmee we opgevoed worden hebben als doel te trachten de mensheid in de ban van geld te houden. Er wordt over geld gezongen. Geld, en vooral grote hoeveelheden daarvan, speelt in films een belangrijke rol. Musicals, toneelstukken en tv-programma's hebben geld als hoofdthema's opgenomen. Voorbeelden zal iedereen zelf in overvloed kunnen aandragen. Vanaf dat een mens wakker wordt, totdat hij gaat slapen wordt hij of zij honderden of soms duizenden keren per dag van het idee doordrongen dat geld onmisbaar is en dat niet iedereen evenveel kan hebben. Het idee dat de moderne wereld niet zonder geld kan is wijd verbreid. Zelfs een bekend credo als boven deze alinea wordt doorgaans aangevuld met maar.... Terwijl ieder mens diep in zijn hart kan weten dat geld inderdaad niet gelukkig maakt, mensen zelfs diep-ongelukkig maakt. Toch zal vrijwel iedereen zeggen dat geld nu eenmaal niet weg te denken is uit de maatschappij. Mensen die het tegenovergestelde beweren worden verweten of over een hoge dosis van naÔviteit te beschikken, of ze worden verweten dat ze het gewoon niet begrijpen. Het fenomeen geld is niet moeilijk te begrijpen. Veel moeilijker is het voor de meeste mensen in te zien dat mensen gevangen zijn in de gedachte dat geld onvermijdelijk is. Geld belemmert de vrijheid van mensen. Omdat de geldstromen beheerst worden door enkelen, is er een situatie ontstaan in de wereld waarin het mogelijk is dat de enkele machthebbers over zoveel geld beschikken dat ze kennis als het ware kunnen kopen en achterhouden voor de aardbewoners en via deze manier de meningen van mensen beÔnvloeden. Het belangrijkste voor de machthebbers om te beÔnvloeden is het idee over geld. Mensen dienen in hun optiek ontzettend veel waarde aan geld te hebben. Allerlei zogenaamde wijsheden met betrekking tot geld zijn opzettelijk de wereld in gestuurd om mensen bepaalde meningen over geld op te dringen. De vele pakkende oneliners over geld die de wereld in zijn gestuurd hebben een reclamefunctie. Geld moet onmisbaar worden geacht. Het systeem dat kapitalisme heet wordt door onderwijsinstituten en media verheerlijkt als ideologie. Mensen lijden in grote getale het foutieve idee aan dat kapitalisme tot allerlei welstanden heeft geleid. Geld zou mensen een impuls geven tot het innoveren van producten die tot het verbeteren van de welvaart leiden. Er zal blijken dat dit een onjuist concept is. Elk facet van de maatschappij zoals onderwijs, kunst, wetenschap en noem maar op worden gebruikt om het kapitalisme tot beste systeem te benoemen dat er ooit op aarde is geweest. De geschiedenis van het geld wordt niet onderwezen op universiteiten; er wordt slechts een misvormd beeld van de geschiedenis gegeven dat huidige machthebbers in de kaart speelt. Uit de volgende hoofdstukken zal blijken dat er veel betere manieren van organisatie van de samenleving bestaan zonder het gebruik van geld.

Kapitalistische democratie

In de politiek is het gebruikelijk maatregelen te nemen met als doel de mensen die het meest zich conformeren aan een systeem te bevoordelen. In elke democratie wordt deze middengroep van mensen, die relatieve welstand ervaren, bediend door het nemen van maatregelen die de welstand van de middengroep groter maken. Allerlei belastingvoordelen komen hen toe. Op deze manier houdt de democratie zichzelf in stand. Geld is op deze manier een politiek instrument om de macht te behouden. Mensen die niet zo denken als de grote middengroep, die er aldus een andere visie op na houden, worden op alle mogelijke manieren gemarginaliseerd. Voorbeelden van termen die gebruikt zijn om minderheidsgroepen aan te duiden zijn: straattuig, Marokkaanse reljeugd, hangjongeren, lonsdale-jongeren, krakers, junks, draaideurcriminelen en hooligans. De politiek en media zullen deze minderheidsgroepen zwart maken. De middengroep wordt dan zo boos gemaakt over deze minderheidsgroep, dat op een gegeven moment 'de maat vol' is en rigoureuzere maatregelen zoals  overheidsgeweld een toelaatbaar middel wordt geacht om de minderheidsgroepen een lesje te leren. Zo motiveert de democratische politicus het uitbreiden van het geweldpotentieel van de staat. Het is van belang om mensen op het bestaan van dit mechanisme te wijzen zodat men het zal doorzien wanneer een politicus, premier, burgemeester, columnist, radio/tv-presentator een volgende keer rept over een minderheidsgroep. Ook is van belang dit mechanisme te doorzien zodat als binnen afzienbare tijd de politiestaat zijn intrede heeft gedaan we niet kunnen zeggen: 'We zagen het niet aankomen.'

Hypnose

Veel mensen die dit boek in de 21e eeuw lezen zullen boos worden omdat er waarheden in staan die niet overeen komen met gangbare meningen. Men kan eenvoudigweg niet inzien dat instituten als de gezondheidszorg, het onderwijs en de voedselvoorziening achteruit gaan in ontwikkeling in een kapitalistische maatschappij. Men gelooft dat alles steeds beter wordt, en als er zaken zijn die wel minder goed zijn dat zulke tijdelijke verslechteringen onvermijdelijk zijn. Misschien wordt er geredeneerd dat de vooruitgang met golven gaat en dat doorcomplexe omstandigheden niet alles in ťťn keer goed kan zijn. Een overduidelijk argument van de verslechtering van de maatschappij door het kapitalistische-democratische systeem is de oorlogsvoering. Er zijn door commerciŽle bedrijven en overheidsinstituten vernietigingswapens ontwikkeld die rampzalig zijn voor de mensheid. De technologie waarmee Wapens, moordmachines en oorlogstuig worden gefabriceerd behoort is de meest geavanceerde van alle technologie en is, grotendeels, zoals bij velen bekend, geheim. Militaire geheime dienst-organisaties bezitten over een oncontroleerbare hoeveelheid macht en middelen. Het feit dat door mensen bedachte technologische hoogstandjes en snufjes in kwade zin tegen de mensheid worden gebruikt duidt erop dat de inrichting van de mondiale samenleving op dit moment zo is dat de mensheid erop gericht is zichzelf te vernietigen. Dit kan voorkomen worden omdat het huidige systeem van het gewelddadig kapitalisme zichzelf ten gronde richt. Oorlog in de 17e eeuw is kinderspel bij oorlogen in de 21e eeuw. We mogen van geluk spreken dat door allerlei niet nader geopenbaarde externe factoren er nooit een oorlog met atoomwapens of kernbommen heeft plaats gehad. In ieder geval geeft het bestaan van de commerciŽle wapenindustrie aan hoe ziek een kapitalistisch systeem is. Overigens kunnen we gerust stellen dat in het Oostblok een vormvariant van kapitalisme is geweest die niets onderdeed voor het westerse kapitalisme. Mensen werden daar gedwongen om te werken voor geld. Er is in Rusland nooit een systeem geweest wat gebaseerd is op Marx'ideeŽn. Het was een totalitair systeem wat door middel van psychologie en propaganda in stand werd gehouden. Geheimhouding van kennis was er ook, net zoals in het 'vrije' westen. Geheimhouding van kennis en psychologische beÔnvloedingstechnieken gebruiken om mensen rustig te houden zijn elementen uit het kapitalisme en het Oostblokcommunisme. Het westerse systeem wordt niet totalitair genoemd, maar in feite wordt in een kapitalistische democratie eens in de vier jaar een nieuwe groep totalitaire machthebbers gekozen. Deze politici doen exact wat de bedrijven willen en niet wat de mensen willen. Blijkbaar willen de bedrijven en politici graag dat er oorlogen worden gevoerd. Er zijn nog nooit zoveel oorlogen geweest als na de tweede wereldoorlog. Van vooruitgang op het gebied van de vrede is sinds 1945 geen sprake. Er is wel sprake van de verfijning van psychologische beÔnvloedingstechnieken van de mens. Veel mensen leven in de illusie dat het nog nooit zo een rustige vredestijd was als in de periode van na de tweede wereldoorlog tot nu. Dat komt omdat mensen onder hypnose leven. De hypnosetechniek is zo opgebouwd dat mensen zichzelf en elkaar hypnotiseren. Mensen hypnotiseren gebeurt door mensen die zich daarvan onbewust zijn. Televisiepresentatoren, journalisten, docenten, opiniemakers, directieleden en politici worden voor het grootste deel zonder dat ze er zichzelf bewust van zijn, zo geprogrammeerd dat men anderen hypnotiseert met intelligent lijkende meningen en ideeŽn. Visies worden geÔmplanteerd in plaats ervan dat ze gegeven worden ter overweging. Wie tegen deze overheersende ideeŽn ingaat wordt als gek of gevaarlijk of allebei gezien. Zo'n persoon kan talloze aanbiedingen van psychologische hulp verwachten, maar eerder nog hoon, smaad en gewelddadige aanvallen. De visies worden voor het grootste deel door middel van media en onderwijs overgebracht op mensen. Dat gebeurt op een manier waarop het net lijkt alsof een nieuw statistisch feit of wetenschappelijk feit is ontdekt. Deze zogenaamde feiten hebben altijd onderliggende gedachtegangen. Dat zijn de manieren waarop het bewustzijn en het inzicht van mensen worden misvormd.

Illusie

Inde eerste 4 hoofdstukken wordt geschetst hoe de wereld er nu aan toe is. Het is nodig om mensen erop te wijzen dat het systeem wat nu hoogtij viert niet het best denkbare systeem is. Ondanks dat veel mensen ervan overtuigd zijn dat ze leven in een soort paradijselijke wereld van hebbedingetjes, schitterende artikelen en allerhande koopwaar die onovertroffen is in de wereldgeschiedenis zal blijken dat mensen die de werkelijkheid onderzoeken ervaren dat mensen in een illusie leven; in een schone en betoverende schijnwereld die hen hypnotiseert. Het vasthouden aan deze illusie zorgt dat de waarheid wordt verdraaid in de richting van de door machthebbers meest wenselijke geachte gedachtegangen. Mensen die door materiŽle genoegens worden geleefd zijn niet in staat om vrij te denken. In deze hoofdstukken worden slechts enkele verschijningsvormen van de uiterlijke wereld behandeld maar iemand die midden in zijn illusie leeft zal deze hoofdstukken waarschijnlijk ervaren als een stortvloed van inzichten die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Alle inzichten zijn echter onderling sterk verbonden doordat er van buitenaf, als het ware van buiten de aardse atmosfeer naar de aarde gekeken wordt. Omdat dit boek is geschreven door een aardling met Nederlands als moedertaal is vaak een Nederlands-gerelateerd voorbeeld gebruikt om iets te verduidelijken.

Bedrijfsbelang vs algemeen belang

In hoofdstuk 5 tot en met 9 wordt er een aantal overgangstappen behandeld naar een maatschappij met een andere instelling dan we nu kennen in de kapitalistische maatschappij. Deze stappen zijn in principe algemeen bekend voor iedereen die er onderzoek naar doet. De stappen zijn een handreiking, geen richtlijn hoe het moet. Mensen kunnen zelf aanvullende maatregelen bedenken. De stappen zijn ter inspiratie voor beleidsmaatregelen die ertoe leiden dat ieder mens op aarde positief bevoordeeld wordt ten opzichte van de huidige situatie. De term geldvrije maatschappij is gekozen om deze inrichting van de samenleving te onderscheiden van de kapitalistische maatschappij. Het belangrijkste verschil tussen de GVS en de kapitalistische maatschappij is dat in de GVS het welzijn van mensen voorop staat, en in de kapitalistische maatschappij de gezamenlijke bedrijfsbelangen voorop staan. De bedrijfsbelangen werken het algemeen belang van individuen en groepen mensen tegen.  Onder andere de fabel dat wanneer een overheid maatregelen neemt ten gunste van bedrijven dat bewoners daar vanzelf van mee profiteren wordt ontkracht.

naar hoofdstuk 1

naar begin

 

word to html converter html help workshop This Web Page Created with PageBreeze Free Website Builder  chm editor perl editor ide