Hoofdstuk 4                                             Technologie en Wetenschap

Geloven in de wetenschap.

Vrijwel iedereen op aarde heeft een levensvisie. Op scholen in de kapitalistische maatschappij leren we dat de kennis van de mens steeds meer vooruit gaat. Dit vooruitgangsdenken wordt door de meeste mensen aangehangen. Maar het hoeft helemaal niet zo te zijn dat het waar is dat de mensheid steeds slimmer wordt. Misschien zijn alle technologische apparaten wel substituten voor verloren menselijke eigenschappen. Als voorbeeld het communiceren: Nu bellen we elkaar per telefoon, eerst 'vaste' telefoon dat wil zeggen een telefoon zonder beeldscherm en met draadverbinding, nu gsm's. Eerst waren de schermpjes op de gsm's zwart-wit, nu hebben we een kleurentelefoon. Vroeger kon een mobiele telefoon slechts op tien manieren hard piepen of ringelen, nu komt er muziek uit. Is dat allemaal vooruitgang? Vroeger was het lekker rustig in de trein en slingerden kwekkende fietsers niet met ťťn hand aan het stuur. Misschien konden mensen vroeger wel boodschappen overbrengen zonder telefoon maar door middel van telepathie en zijn de mensen in de loop der tijden gedegenereerd. Maar zulke gedachten worden natuurlijk door menig lezer als absurd verworpen want ze passen niet in ons denkbeeld. Maar wie bepaalt jouw gedachten?

Wetenschap is geloof

Eerst was het de kerk die de gedachten van de mensen wilden bepalen, nu hebben wetenschappers de rol van de kerk overgenomen. Wetenschap is het nieuwe geloof. Men doet net alsof wetenschappelijke feiten onomstotelijk vast staan omdat uit experimenten steeds dezelfde uitkomst blijkt. Maar dat is niet waar want elke uitkomst van een experiment is van tevoren vaststelbaar door de aard van de te onderzoeken hypothese die men opstelt. De denkrichting waarin een wetenschapper is opgevoed bepaalt de uitkomst. Popper, een wetenschapsfilosoof zag in dat de opdrachtgever van een wetenschappelijk onderzoek de uitkomst mede bepaalt. Dat houdt in dat als eenzelfde verschijnsel door een academisch team wordt onderzocht alsmede door een militair onderzoeksteam en door een farmaceutisch onderzoeksteam je dan 3 verschillende 'wetenschappelijke' resultaten krijgt die elkaar makkelijk tegen kunnen spreken.

Nieuwe hersencellen

Maar de invalshoek waarmee wetenschap bedreven wordt is niet de enige reden dat de huidige wetenschap veelal onware zaken verkondigt. De tijd is ook een factor. Neem bijvoorbeeld de hersenen. Tot ver in de jaren 90 van de vorige eeuw wisten veel mensen het zeker: de hersencellen kunnen nooit vernieuwd worden, in tegenstelling tot overige lichaamscellen die om de zeven jaar vernieuwd worden. Hersencellen sterven alleen maar af. Het was namelijk nog nooit wetenschappelijk aangetoond dat nieuwe hersencellen konden worden ontstaan. Allereerst is het al vrij ridicuul dat als iets niet aangetoond kan worden mensen geloven dat het ook niet kan. Daar verschuilt zich een diep geloof in de wetenschap; deze heeft blijkbaar het altijd aan het rechte eind voor veel mensen. Maar enfin, eind jaren 90 ontdekten wetenschappers dat hersencellen wel degelijk vernieuwd konden worden. De wetenschap verandert voortdurend van inzichten. Alleen daarom is het al gevaarlijk iets wat uit wetenschappelijke hoek komt voor waarheid aan te nemen.   

Momentopname

Toch geloven veel mensen heilig in de wetenschap. Vooral als er berichten in de kranten staan over een wetenschappelijk onderzoek dan denken veel mensen, wat knap dat deze wetenschappers nu meer weten dan eerst. Maar dat is natuurlijk helemaal onterecht. Een wetenschappelijk onderzoeksverslag is vaak een dik boekwerk en een krantenartikel heel kort. Als een wetenschapper die aan het onderzoeksverslag heeft meegewerkt wordt geÔnterviewd zal hij 9 van de 10 keer zeggen dat wat in de krant staat niet helemaal een juiste voorstelling van zaken is. Daarnaast is een wetenschappelijk onderzoeksverslag hooguit een indicatie van de stand van wetenschap op dat moment. Aangezien er meerdere wetenschappelijke onderzoeksgroepen zijn is het niet alleen een momentopname maar ook een lokaal vastgesteld standpunt door een selectieve groep mensen.

Kokosnootkrab

Een voorbeeld van hoe wetenschappers door middel van 'wetenschappelijk' onderzoek tot foutieve resultaten komen is de kokosnootkrab. Deze komt voor op alle tropische eilanden in de Pacifische oceaan. Honderdduizenden eilandbewoners zien deze krab dagelijks kokosnoten openen met hun scharen. Plantages met kokospalmen hebben vaak een metalen plaat om de boom om de kokosnootkrab te weerhouden van het klimmen in de boom. De scharen van de kokosnootkrab zijn echter zo sterk dat ze door dit metaal heen kunnen snijden en alsnog de boom in klimmen. Op een strand in de Pacifische oceaan kan men ook regelmatig een aluminium blikje frisdrank vinden met een groot gat erin, het gat is gemaakt is door deze krab. Wetenschappers geloofden de eilandbewoners niet. Wetenschappers wilden hiervan een 'wetenschappelijk' bewijs van de mogelijkheid van de kokosnootkrab om een kokosnoot te openen met de scharen. Dus stelden ze in een laboratorium een proefopstelling op. Ze hielden een kokosnootkrab gevangen en stopten een kokosnoot in de kooi. Het resultaat van dit onderzoek was dat de kokosnootkrab binnen enkele dagen dood ging zonder de kokosnoot te openen. Conclusie van de wetenschappers: het is een fabel dat de kokosnootkrab kokosnoten opent. Maar op de Pacifische eilanden weet men wel beter! Hoe kan het dan dat dit onderzoek tot dit foutieve resultaat komt? De krab wist dat het in gevangenschap zat. Daarom verandert het gedrag van het dier. Een kokosnootkrab die gevangen zit gaat geen moeilijke acties ondernemen om zijn leven in gevangenschap te verlengen. Daarom doet het zo weinig mogelijk en wacht het rustig zijn dood af, ook dit wisten de mensen die op Pacifische eilanden wonen. Een kokosnootkrab wordt vaak gehouden in gevangenschap op de Pacifische eilanden om het dier vet te mesten en daarna op te eten. Maar dan voeren de eilandbewoners de krab met de kokos uit de kokosnoot die door de mensen is geopend. Als de krab het eten vlak voor zijn neus ziet dan werkt hij het wel naar binnen. De kokosnootkrab is dus een schitterend voorbeeld van hoe arrogant en vooringenomen wetenschappers kunnen zijn. Ze willen een krab niet in de natuurlijke leefstaat onderzoeken, maar in een laboratorium. Hiermee beÔnvloeden ze de omgeving van de krab dusdanig dat de krab anders reageert dan in de natuur. Vervolgens sturen ze hun 'wetenschappelijke resultaten' de wereld in en onderwijzen andere zich autoritair wanende wetenschappers en journalisten dat mensen elkaar fabeltjes vertellen, terwijl het juist de wetenschappers zijn die fabeltjes de wereld insturen.

Richtingenstrijd

Iedereen kent wel het feit dat wetenschappers elkaar vaak in de haren vliegen en ruzie maken over hoe feiten, resultaten of metingen moeten worden geÔnterpreteerd. Binnen de wetenschap is er ten aanzien van vrijwel elk wetenschappelijk feit een groep 'tegenstanders', wetenschappers die het betwijfelen of dat feit juist is of juist geÔnterpreteerd wordt. Wat ooit als algemene wetenschappelijke consensus wordt geaccepteerd, blijkt later altijd toch weer helemaal niet zo te zijn. Bedenk bijvoorbeeld dat 25 jaar geleden de wetenschap heel anders dacht over vrijwel alle wetenschappelijke onderwerpen. 50 jaar geleden dacht men weer heel anders dan 25 jaar geleden. Het zou wel heel gek zijn als de wetenschap over 25 jaar de huidige wetenschappelijke werkelijkheid niet anders interpreteert. De geschiedenis van de wetenschappen is de geschiedenis van richtingenstrijd binnen de wetenschap. Daar komt nog eens bij dat wetenschappelijk onderzoek gefinancierd moet worden. Als de financiers geen heil in een theorie of onderzoek zien, dan stopt de wetenschappelijke ontwikkeling op dat terrein. Niet zelden wordt een eeuw later toch weer de draad opgepakt door een nieuwe groep wetenschappers, omdat men van inzicht is veranderd en er nu wel financiŽn beschikbaar zijn om het onderzoek uit te voeren. Zo zien we in de kapitalistische maatschappij dat geld bepaalt wat wetenschappelijke vastgestelde waarheid is. Wetenschappers die een onderzoeksresultaat publiceren dat buiten de heersende weteschappelijke consensus valt, wordt het verdere werken onmogelijk gemaakt door geen subsidie meer te verstrekken op vervolgonderzoek en soms het ontnemen van onderwijsbevoegdheden.

Paradigma

Het wetenschappelijk paradigma verandert met de regelmaat van de klok, zij het dat financiers en machthebbers soms de klok tijdelijk stil zetten door onderzoeken te sturen of belangrijke resultaten niet te publiceren. Een paradigmaverschuiving vindt eens in de 25 jaar plaats maar gaat geleidelijk; je merkt het pas na een aantal jaar dat de heersende consensus van wetenschappers is veranderd. Men neemt een nieuwe theorie aan en gaat de wereld bekijken vanuit de nieuwe theorie. Men is door dit proces niet op zoek naar de waarheid op zich maar naar de beste theorie. Degene die de mooiste en meest aannemelijkste theorie verzint krijgt gelijk. Maar dat is eigenlijk geen wetenschap te noemen; dat is geloven in een theorie. Wie een theorie aanhangt en op zoek gaat naar bewijzen voor die theorie zal die altijd vinden. De wereld om ons heen is op meerdere manieren te interpreteren. In de wetenschap zoekt men juist naar bewijzen voor een bepaalde theorie. Men poneert een hypothese en gaat deze onderzoeken. Daar ligt de grote zwakte van de wetenschap, want ze zullen altijd iets vinden wat een theorie bewijst. Als je niet op zoek bent naar bewijzen van het tegendeel dan zul je als wetenschapper die ook niet vinden. Wetenschappers denken vanuit een theorie waarmee bepaalde delen van de werkelijkheid verklaard lijken te worden, maar beseffen vaak niet dat ze een tunnelvisie er op na houden. Pas wanneer het wetenschappelijk paradigma na verloop van tijd veranderd dan verdwijnt deze tunnelvisie en doet een andere theorie haar intrede. Men kan ook de verschijnselen waarnemen zoals ze zijn en onderzoeken welke wetten er ten grondslag liggen aan de verschillende natuurverschijnselen die mensen ervaren. Men wordt echter opgeleid om de werkelijkheid vanuit een bepaalde theorie, door een vervormende bril te bekijken. Een academicus anno 2010 mist het brede overzicht, de metavisie om de verschijnselen te plaatsen in het juiste geheel en perspectief. Wetenschappers van het kaliber als Newton, die zich met verschillende takken van wetenschap bezig hield en fundamenteel onderzoek deed, bestaan niet meer. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek houdt in dat er onderzoek wordt verricht naar hoe de werkelijkheid zich gedraagt. Als men ziet hoe bepaalde delen van de werkelijkheid zich gedraagt kan men daarna op zoek gaan naar fundamentele wetten die hieraan ten grondslag liggen. Dit onderzoek wordt niet meer gedaan. zelfs de kwantumfysici, van wie wordt beweerd dat ze wel degelijk fundamentele onderzoeken doen, zijn eerder op zoek naar hoe de eigenschappen van de elementaire te beÔnvloeden zodat de kennis bruikbaar is om producten te ontwikkelen. 

Toch vooruitgang?

Soms moeten theorieŽn naast elkaar blijven bestaan. Al 60 jaar lang filosoferen wetenschappers over de vraag of licht een golf is of een deeltje. Einstein en Bohr zijn begonnen met deze discussie. In wetenschappelijke experimenten kunnen beide zaken worden aangetoond. Het ene experiment toont aan dat licht een golf is, en het andere dat licht een deeltje is. Maar een deeltje is iets anders dan een golf. Zo spreken de onderzoeken elkaar tegen. Hopelijk staat er ooit een wetenschapper op die dit probleem oplost. Gelukkig heeft de factor tijd hier een voordeel. De Westerse wetenschap is nog maar 400 jaar oud. Over 400 jaar staat de stand van wetenschap er ongetwijfeld anders voor. Misschien spreken we dan niet over kwantumtheorie maar over universele wetten. Het kan best zo zijn dat over 400 jaar de wetenschap dermate is gevorderd dat veel theorieŽn tegen die tijd wel onomstotelijke waarheden zijn. Voor een mensenleven is dat te lang want we leven over het algemeen korter dan 400 jaar. Wie in dit leven achter de waarheid wilt komen moet oude overtuigingen los laten en zelf op zoek gaan naar de waarheid. Uiteindelijk is dat wat je denkt de enige wetenschap waar je vanuit moet gaan; de wereld bekijken met je geestesoog.

Computer

De computer is een voorbeeld van vooruitgang in technologie. Er is niet ťťn duidelijke oorzaak aan te wijzen van de massale invoer van computers sinds begin jaren 80, nu 30 jaar geleden. Doordat de rekensnelheid die van mensen overtreft kan de computer voor allerlei noviteiten gebruikt worden. Aangezien de computer zowel in de kapitalistische markt is ontwikkeld als in de geleide kapitalisme van de Sovjet-Unie, kun je met 100% zekerheid vaststellen dat de vooruitgang niet aan het kapitalisme als geheel is te danken. De ruimtevaartontwikkelingen uit de jaren 60 waren onmogelijk zonder hulp van de computer en de Sovjet-Unie was de V.S. op veel terreinen in de ruimtevaart een stap voor. Het belangrijkste onderdeel van de computer is de microchip. Er wordt op scholen onderwezen dat de transistor aan de basis stond voor de microchip, maar het is logischer te veronderstellen dat er sprake is van backwards-engineering; het namaken van technologie uit een neergestort ruimtevaartuig van of een andere planeet of een andere samenlevingen op aarde die zich met succes verborgen weet te houden. De discrepantie tussen de transistor en de chip is zo groot dat er sprake is van een missing link. Net als in de evolutietheorie er een erg groot verschil is tussen mens en dier wat niet afdoende kan worden uitgelegd door biologen en andere wetenschappers is er in de technische wetenschap een erg grote sprong gemaakt van transistor naar het chipje waarop vele microverbindingen zijn gesoldeerd. De overgang van de chip naar de nanotechnologie bijvoorbeeld is veel kleiner en logischer te verklaren, alhoewel relatief het in formaat wellicht een nog grotere sprong lijkt. Er zijn zoveel onbekende vliegende voorwerpen neergestort dat backwards engineering een mogelijkheid is waar men rekening mee moet houden, net zoals we rekening ermee kunnen houden dat de overgang van transistor naar chip wel op conventionele onderzoeksmethoden gebaseerde wetenschap is ontwikkeld. Overigens zijn het niet alleen getuigenverslagen die verhalen over backwards engineering maar en neergestorte ufo's, maar worden deze feiten ondersteund door het bestaan van officiŽle overheidsdocumenten van verschillende landen. In alle landen waar ufoís zijn neergestort speelde het leger een belangrijke rol met de geheimhouding, ook regionale politieambtenaren die in eerste instantie bij zulke zaken betrokken waren, werden van de zaak afgehaald als het leger arriveerde. In elk leger wordt men opgevoed om geheimhoudingsplicht te betrachten.

Internet

De computer -en ook internet- zijn van oorsprong militaire uitvindingen. Er moest bijvoorbeeld berekend worden waar een gevechtsraket zou neerkomen bij welke hoeveelheid brandstof. Omdat de rekensnelheid ook voor andere wetenschappelijke doeleinden kon worden gebruikt zoals het ontwerpen van machines, heeft de computer zich ontwikkeld naar bedrijfstoepassingen. In het begin werden kaartenbak bestanden, spreadsheets(rekenbladen) en de vervanging van de elektronische typemachine als hoofddoeleinden van de computer gezien. Vanuit deze bedrijfstoepassingen zagen mensen mogelijkheden ze om te zetten in machines om thuis spelletjes mee te spelen. Computerspellen werden eerst videospellen genoemd en er waren al speciale speelhallen met computerspelletjes. Pacman is een bekend spelletje uit de speelhallen van de jaren 70. Door de populariteit van deze zogenaamde videospellen kwam de computer in de huiskamer terecht. Een andere reden was dat banken via telefonische inbelverbindingen naar netwerken zoals Girotel begin jaren 80 de klant de mogelijkheid gaf om zijn bankzaken thuis te regelen. Hier werd echter voornamelijk door werknemers van banken zelf gebruik gemaakt. Steeds meer mensen hadden thuis een computer die zowel voor spelletjes geschikt was als voor serieuze zaken. Als twee mensen een computer hadden kun je deze via eenvoudige software met elkaar laten communiceren via de ouderwetse telefoonlijn. Vanuit dit principe zijn er eind jaren 80 mensen opgestaan die politiediensten begonnen aan te bieden zodat je met ťťn computer verbonden was die weer met alle andere computers op de wereld verbonden was die bij de provider waren aangesloten. Momenteel staat er zeer veel informatie op internet. Deze kennis is er voor bijna geen geld af te halen. Het internet voldoet niet helemaal aan de kapitalistische principes. Veel machthebbers zijn om deze reden niet blij met de ontwikkelingen via internet. Mensen kunnen als ze willen via internet aan allerlei informatie komen die eerder moeilijk bereikbaar was. Overigens ontkomt er geen overheid of bedrijf meer aan dat ze geheel of gedeeltelijk met internet moeten werken. Maar het openbaar maken van allerlei statistische gegevens voor iedereen van de bevolking gebeurt nog niet, hoewel dat technisch erg makkelijk is, en het heel handig zou zijn voor mensen die naar de achtergrondinformatie van een krantenbericht op zoek zijn. Probeer maar eens uit de zoeken hoeveel branden er in totaal per jaar zijn in Nederland, en wat de belangrijkste oorzaken zijn. Je komt het wel te weten, maar hoogstwaarschijnlijk alleen via een site van de Europese Unie en moet je de Europese gegevens weer omrekenen naar de Nederlandse gegevens. Overigens zul je misschien schrikken van het hoge percentage van elektrische apparaten als oorzaak van brand.  

Arbeidstijdverkorting

In de jaren 80 van de 21e eeuw werden computers massaal geÔntroduceerd in het arbeidsleven. Bedrijven deden dit met het  argument dat het kostenbesparend zou zijn. Computers, zo was het idee, zouden werk uit handen van mensen nemen. De vakbonden waren tegen omdat men vreesde voor meer werklozen door de invoering van computers. De vakbonden werden tegemoet gekomen omdat werd besloten de werkweek voor sommige sectoren te verlagen. Beide partijen kregen binnen 10 jaar ongelijk. Eind jaren 90 floreerden bedrijven als CMG volop doordat overal in de wereld geÔnformatiseerd en geautomatiseerd werd. De computers en de netwerken van computers die gebruikt werden bleken zo arbeidsintensief dat er juist veel minder werklozen waren. De bedrijfsnetwerken en computers die helemaal niet stabiel waren, hadden veel service nodig. Technici spoedden zich van het ene naar het andere bedrijf om de computers draaiende te houden. Beroepen als netwerkbeheerder, programmeurs en computerinstallateur werden ingevoerd. De ontwikkeling gebeurde zo snel dat het normaal werd gevonden als de effectenbeurs weer een ochtend stil lag door een computerstoring. Er waren nog geen professionele bedrijven dus de software van de Amsterdamse effectenbeurs werd in een rijtjeshuis op een zolderkamertje in een buitenwijk van Naarden geschreven.

Arbeidstijdverlenging

De gedachte dat computers het werk van mensen kunnen overnemen is natuurlijk een erg goed uitgangspunt. In feite zou dit ook waarheid kunnen zijn. Door deze gedachte werd onder andere de 38-urige werkweek ingevoerd, in plaats van de 40-urige. Het idee was dat men zelfs naar een 36-urige werkweek kon of nog minder. Maar dat idee werd snel weer vaarwel gezegd toen bleek dat de computers niet voor minder werk zorgden. Er stroomde een enorme vloed aan werkzaamheden de maatschappij binnen die 30 jaar later nog voortduurt. Er werd voor overheidsinstituten extra geld gereserveerd omdat er gedigitaliseerd moest worden. Dat gaf een enorme boost mee aan de informatietechnologiebedrijven. Al snel bleek dat het overzetten veel nadelen had. Soms moesten digitale archieven weer worden uitgeprint omdat het makkelijk was tussen papieren te bladeren dan via muis en beeldscherm te zoeken naar gegevens. Het overzetten van papieren archieven naar digitale archieven is een enorme arbeidsintensieve klus waarmee veel bedrijven en instituten nog steeds te maken hebben. Extra personeel moet nog steeds aangerukt worden om de verschillende archieven van bedrijven en overheidsinstituten in digitale archieven om te zetten. Dit oersaaie werk houden creatieve mensen logischerwijze niet vol. Alleen heel gedisciplineerde mensen of heel afgestompte mensen zijn hiervoor geschikt. De vooruitgang in dergelijke ontwikkelingen is niet te bespeuren in het aard van het werk of de efficiŽntie van de opslagmethoden. Voor mensen is het al helemaal geen pre wat ook blijkt aan allerlei nieuwe aandoeningen die zijn ontstaan na de invoering van de computer. De rsi-arm is een hele bekende waar vrijwel iedere computergebruiker mee te maken heeft gehad. De hele dag kijken naar een beeldscherm is niet erg goed voor het gezichtsvermogen. De hele dag op een stoel zitten is niet goed voor het lichaam. Daarbij komt nog het feit dat veel mensen ervaren hebben dat de computer of het netwerk door storingen, uitval en traagheid, allerlei gevoelens van frustratie oplevert die niet zelden leiden tot een onvoldaan gevoel of ronduit agressieve stemmingen binnen en buiten arbeidstijd. Het enige wat wellicht een vooruitgang is geweest door de invoering van de computer was dat archieven met papieren dossiers veel ruimte in beslag namen, en dat deze ruimte nu voor andere bedrijfsafdelingen kunnen worden benut.

Internetfiles

Over het algemeen bracht de computer zoveel meer mogelijkheden met zich mee dat bedrijven hun werkterreinen gingen uitbreiden. Doordat de computer enkele taken van werknemers overnam was het mogelijk om een nieuwe markt te bedienen; het internet. Bedrijven gingen via het medium internet dezelfde diensten en producten aanbieden als dat ze deden op de conventionele markt. Het internet werd eerst gezien als medium dat alle andere media zou overnemen, maar na de internetbubbel van 2001, de minicrisis die ontstond doordat veel bedrijven zich hadden vergist in de importantie van het nieuwe medium internet, zien bedrijven internet als aanvulling op de conventionele markt. Voor de internetbubbel waren er veel mensen die in de waan leefden dat internet tot grote maatschappelijke veranderingen zou leiden waardoor er geen of veel minder winkels nodig zouden zijn. Iedereen zou immers via het internet inkopen doen. Albert Heyn zag zijn winsten virtueel al enorm stijgen doordat mensen hun boodschappenlijstjes via internet zouden inleveren en daarna zouden de boodschappen thuis gebracht worden. AH zette deze service wel op maar er wordt alleen gebruik van gemaakt door mensen die slecht ter been zijn. Thuisgebrachte boodschappen zijn veel duurder. In de tijd voor de bubbel waren er mensen die zich internetgoeroe lieten noemen; deze term is na de internetbubbel helemaal verdwenen. Allerlei zogenaamde internetgoeroes zoals Maurice de Hond voorspelden het eind van de conventionele economie. We weten nu dat internetwinkels slechts een aanvulling op de economie zijn. Daar alle bestelde aankopen moeten worden thuisgebracht zijn vooral koeriersdiensten en postbedrijven er beter van geworden. De wegen zijn hierdoor voller met auto's geworden waardoor er langere files zijn ontstaan.

Machinale slimheid

Computers en automatisering zullen in een kapitalistische omgeving niet leiden tot kortere werkweken en ze zullen mensen geen werk uit handen nemen. Eerder ontstaat er meer werk. In principe is het wel mogelijk om volledige productielijnen te automatiseren, maar het kost erg veel investering in tijd om het goed te laten gebeuren. Een computer die een machine aanstuurt werkt toch niet zo efficiŽnt als een mens. Als bijvoorbeeld een inpakmachine is geprogrammeerd om iets in te pakken, dan kan deze zijn taak snel en goed uitvoeren, beter dan een mens. Echter als van productielijn wordt gewisseld, dat wil zeggen er wordt een ander product ingepakt, dan moet de inpakmachine opnieuw door mensen geprogrammeerd worden, terwijl mensen veel makkelijker en sneller overschakelen op andere producten inpakken. Een computergestuurde machine die net zo snel als een mens overschakelt op het inpakken van een ander product heeft artificiŽle intelligentie nodig. Deze tak van wetenschap is echter niet ver genoeg ontwikkeld en het is maar de vraag of rekenformules ooit in staat zullen zijn om het menselijk denken te benaderen op een niveau dat het toepasbaar is in productietechnieken. Wat wel kan is snel wisselen tussen een aantal voorgeprogrammeerde productietechnieken. Dat betekent dat het mogelijk is om zeer snel verschillende producten van ťťn lopende band af te laten rollen. Het is dus mogelijk om een beperkt aantal goederen in overvloed te produceren. Als we ervan uitgaan dat de mens slechts een beperkt aantal goederen nodig heeft om in luxe te leven zoals meubelstukken, een muziekinstallatie, huisraad, schrijfartikelen enzovoort, dan behoort het tot het domein der bereikbare mogelijkheden om de wereldbevolking op niet-arbeidsintensieve en niet-kapitaalintensieve manier te voorzien van producten. Er kan een overvloed van noodzakelijke spullen worden geproduceerd zonder dat er veel mankracht aan te pas komt.

Evolutiesprong

Dit principe van overvloed zal nooit worden gecreŽerd in een kapitalistische maatschappij omdat een grote hoeveelheid producten betekent dat de prijs erg laag wordt. De lage prijs zal het voor bedrijven niet rendabel maken spullen in overvloed te produceren. Het kapitalisme is gebaseerd op schaarste van goederen. In de GeldVrije Samenleving echter is deze manier van produceren een uitkomst. Mensen kunnen alle benodigde producten hebben zonder dat er anderen zijn die hard moeten werken. Het mondiaal uitvoeren van zo een intelligente manier van welvaart en welzijn creŽren moet beschouwd worden als een positieve evolutiesprong in de ontwikkeling van de mens. Net zoals er een gigantisch grote evolutiesprong waar te nemen valt tussen mens en dier, is er een grote sprong voorwaarts van de kapitalistische samenleving naar de GVS. Dit is een mooie analogie met de evolutie van het dier tot mens omdat beide sprongen door intelligente wezens vooraf bedacht is.

Evolutietheorie is een sprookje

Op de meeste scholen leren we over de evolutietheorie. Vele wetenschappers zijn er allang over uit dat deze theorie het ontstaan van de mens verklaart. Ze zeggen dat de mens en de aap een gemeenschappelijke voorouder hebben. Creationisten nemen de bijbel letterlijk en weten te melden dat de mens 6000 jaar geleden is ontstaan en dat god de dinosauriŽrs heeft begraven om ons geloof te testen, welnu de theorie van de creationisten hoeven we niet serieus te nemen. Iedereen kan inzien dat dit onzin is. Maar is de evolutietheorie daarom per se waar?

Missing link

Dat hoeft helemaal niet omdat er nog een andere theorie is die het ontstaan van de mens verklaart. Deze theorie wordt ook door vele wetenschappers gehuldigd alleen hij is nog niet algemeen geaccepteerd als theorie. Daarom zul je er weinig over lezen in kranten, en wordt het in andere media als televisie ook niet behandeld. Maar er zijn inmiddels legio wetenschappelijke onderzoeken gedaan en boeken te lezen van academici over de buitenaardse oplossing voor de missing link, de Alien Intervention-theorie. Overigens wordt door hardcore-evolutiewetenschappers zoals Richard Dawkins ontkend dat er een missing link zou zijn in de evolutie van de mens. Maar deze is er wel degelijk omdat de verschillen tussen mens en dier enorm groot zijn. Bovendien zijn de dieren die het meeste op mensen zouden lijken, de primaten, erg verschillend in gedrag. Ze zijn 100% vegetariŽr ondanks dat hun gebit het meest lijkt op dat van de mens. Terwijl de evolutiebiologen beweren dat mensen van nature alleseters zijn, wat te zien zou zijn aan het gebit. Hiermee spreken de evolutietheoretici zichzelf tegen en ik moet de eerste wetenschapper nog tegenkomen die een goede verklaring geeft voor het feit dat mensapen met dezelfde soort tanden als de mens zich op een plantaardig dieet voeden.

De aarde was volgens Alien Intervention-aanhangers een biotoop vol leven. Deze planeet is vele malen bezocht door een volk Ėof meerdere volken- van een andere plaatsen in de melkweg. De kosmonauten van buitenaf hebben zich gevestigd op aarde waarna de geschiedenis van de mensheid begon. De Alien Intervention theorie verklaart het ontstaan van de mensheid aan de hand van archeologische vondsten en het wereldwijd onderzoeken van literatuur van duizenden jaren oud. De theorie onderzoekt de archeologische gebruiksvoorwerpen en botrestanten van mensachtigen die op aarde hebben rond gelopen. De evolutietheorie laat erg veel vondsten buiten beschouwing omdat die niet passen in het plaatje; met de Alien Intervention theorie zijn de vondsten beter verklaarbaar en passen alle vondsten in het verhaal. Er zijn namelijk allerlei gebruiksvoorwerpen gevonden die erop duiden dat de mensheid vele tientallen miljoenen jaren eerder is ontstaan dan de huidige heersende evolutietheorie verkondigt. Deze bewijzen worden door mensen die de evolutietheorie aanhangen buiten beschouwing gelaten.  De enorme tijdsspanne waarover deze ontdekkingen zijn gedaan, vele tientallen miljoenen jaren zijn voor ons onvoorstelbaar maar in oude geschriften in India wordt wel melding gemaakt van menselijke intelligente aanwezigheid 100 miljoen jaar geleden. In Amerika arriveert volgens archeologen de eerste mens pas 15.000 jaar geleden. Wetenschappers die onderzoeksresultaten vermelden met vondsten uit Amerika van meer dan een miljoen jaar oud worden ontslagen of op andere manier het werken onmogelijk gemaakt. Op deze manier kunnen wetenschappers hun werk niet goed doen aangezien ze met een vooringenomen blik naar de werkelijkheid moeten kijken. Dat hierdoor zelfs mensen ertoe gedwongen worden hun arbeid neer te leggen is een voorbeeld van hoe ver het controlesysteem de meest wenselijke filosofie van de maatschappij handhaaft. De illusie wordt in stand gehouden en de waarheid wordt bevochten. Er wordt geen vrijheid gegeven om de waarheid te ontdekken en op academische, wetenschappelijke manier te bewijzen. Dat moge een succesvolle methode lijken om mensen mee te misleiden maar uiteindelijk zal het instituut van de academische wetenschap zijn bestaansrecht verliezen omdat mensen zelf de waarheid kunnen doorzien.

Kennis

Maar het vegetarisme van de primaten is niet het enige argument. Wat te denken van het feit dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat aapachtigen kennis overdragen zonder ooit elkaar gezien te hebben? Aapachtigen kunnen namelijk manieren om vruchten te openen aan elkaar overdragen zonder dat ze bij elkaar in de buurt wonen, of ondanks dat ze op eilanden leven. Als een aap iets heeft ontdekt gaat deze echt niet direct de zee overzwemmen om het aan soortgenoten te vertellen. Hier moet een ander mechanisme aan het werk zijn.

Mensen worden dommer

Een belangrijk argument tegen de evolutietheorie is wel dat de mens volgens evolutiebiologen steeds slimmer wordt. Dat moet dan dus een algemeen natuurlijk verschijnsel zijn. Apen en primaten zouden dus ook steeds slimmer moeten worden en meer gereedschappen moeten gebruiken. Daar is geen enkel bewijs van. Overigens is het sowieso moeilijk te bewijzen dat mensen steeds slimmer worden. Neem bijvoorbeeld de architectuur van de piramides. Er zijn vele theorieŽn over hoe die gebouwd zouden zijn. Maar heden ten dage bestaat er geen methode om ze na te bouwen! En de piramides staan daarin niet alleen, er zijn duizenden gebouwen, artificiŽle objecten en monumenten waarvan het niet mogelijk is ze te reproduceren! Een bekend voorbeeld is het plateau van Bašlbek, waar stenen van vele tienduizenden kilo's met enorme precisie zijn aangelegd. Ook in Zuid-Amerika zijn de vele piramides gebouwd op nog veel oudere plateaus met stenen die de Azteken en de maya's onmogelijk konden vervoeren.

Literatuur uit de oudheid

Je kunt het biologen misschien niet kwalijk nemen dat ze voor de ontstaanstheorie van de mens alleen naar biologische argumenten zoeken. Maar wetenschappelijk gezien is dat erg kortzichtig; wetenschap met oogkleppen op. Er zijn namelijk vele andere facetten van de wetenschap die op een andere ontstaanstheorie van de mens wijzen. De belangrijkste is de archeologie. Een andere belangrijke wetenschap is de literatuur. Er is Soemerische literatuur van 12.000 jaar oud die feiten herbergen die we pas enkele tientallen jaren weten. Zo wisten de SoemeriŽrs van het bestaan van Pluto, ze wisten ook de kleur van Pluto, en dat het de kleinste planeet is van ons zonnestelsel die het verst weg van de zon staat. Ze wisten 5000 jaar geleden ook dat de zon het middelpunt was van het heelal,  en niet de aarde zoals de rooms-katholieke kerk vanaf 2000 jaar geleden beweerde. Er is geen bewijs dat mensen steeds slimmer worden, want vele feiten die de mensheid de afgelopen 100 jaar heeft ontdekt zijn eigenlijk herontdekt. Er is dus sprake van involutie, de omgekeerde weg wordt bewandeld, en geen evolutie!

Antarctica

Het voert te ver door om alle wetenschappelijke argumenten tegen de evolutietheorie in ťťn hoofdstuk te behandelen. Maar een heel interessant cartografisch argument wil ik graag noemen: de 600 jaar oude kaart van de Turkse admiraal Piri Reis. Op deze kaart staat o.a. de omtrek van Zuid-Amerika getekend terwijl in de tijd dat de kaart bestond dit continent door toenmalige Europeanen onontdekt was. Helemaal vreemd is dat de exacte kustlijn van Antarctica erop staat, terwijl wij pas 60 jaar weten dat Antarctica een continent is. Daarvoor dachten wetenschappers dat het een grote ijskap was zonder land eronder. Pas door satellietfotoís uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw kon de kustlijn van Antarctica gezien worden. Kortom; dit is weer een voorbeeld van achteruitgang in kennis van de mensheid. Het zou van toename in intelligentie getuigen als wetenschappers erkenden dat de mensen vroeger slimmer waren dan nu.

Vliegmachines Wereldwijd

Een geschiedhistorisch argument is het feit dat alle volkeren elkaar verhalen vertellen over het bestaan van vliegende machines. Volgens de huidige wetenschappers zijn dat 'mythes'. Maar is het wel wetenschappelijk verantwoord om duizenden bronnen als mythes te omschrijven? De Ieren hebben legende over 'goden' die vlogen met dezelfde naam als de Azteken dat hadden. Hoe kan het dat Ieren en Azteken dezelfde verhalen vertellen? Het enige antwoord kan zijn dat dit echt is gebeurd. De Sanskrietboeken uit India en Tibet staan vol met verhalen over vliegmachines oftewel vimanas. Er staat zelfs in geschreven hoe ze gebouwd moeten worden. De bijbel is een boek dat een verzameling is van andere boeken, vooral uit SoemeriŽ. De wetenschapper Zecharia Sitchin heeft overduidelijk aangetoond dat middels opzettelijke vertaalfouten de inhoud van de bijbel is verminkt. God kwam uit de hemel, staat in de bijbel, maar dus wel in een vliegtoestel! Ook Mozes had veel contact met wezens die vlogen in machines. Er zijn vele apocriefe boeken die verhalen over mensen die door goden werden uitgenodigd een eindje mee te vliegen! Het bekendste apocriefe boek over een vliegreis is het boek van Henoch. We weten ook dat de R.K.-kerk mensen onwetend wilden houden over het feit dat de zon het middelpunt is van het zonnestelsel. Maar er zijn nog veel meer dingen die de kerk verborgen houdt voor de mensen. Waarom? Kennis is macht en de R.K.-kerk behoort al ruim 2000 jaar tot de machtigste instituten op aarde.

150 miljoen maal ruimteschepen gespot

Als laatste wil ik een argument noemen uit het heden. Er zijn verspreid over de planeet aarde 150 miljoen mensen die de afgelopen 50 jaar ufo's hebben gezien en dit hebben gemeld aan de autoriteiten. Over het algemeen worden deze mensen voor gek verklaard door wetenschappers, net zoals de kerk mensen vroeger voor gek verklaarde die zeiden dat de aarde niet het middelpunt is van het heelal. Dat moet veel mensen te denken geven. Kan het niet gewoon zijn dat er technieken bestaan om de zwaartekracht op te heffen die niet met de hele mensheid wordt gedeeld? Het antwoord is ja, helaas dat is heel goed mogelijk. Ik zeg helaas omdat de regel Kennis=Macht nog steeds geldt. De huidige machthebbers, de overheid, deelt niet haar volledige kennis met de burgers. Hiermee gaat het militaire apparaat en de kerkelijke instituten hand in hand. Het enige wat een mens kan doen is zichzelf ontwikkelen en zijn denken losmaken van de instituten die het denken willen beheersen. De enige waarheid die je moet aannemen is de waarheid die een mens zelf ontdekt. 

De geschiedenis is verleden tijd. De geschiedenis van de wereld moet helemaal herschreven worden. Wat nu op school wordt geleerd, daar klopt niets van. Overigens weten veel mensen dit al jaar en dag. Johannes Von Buttlar is een schrijver die al ver voor Sitchin wist dat de SoemeriŽrs zichzelf zagen als afstammelingen van een buitenaards volk. Sitchin is verder gegaan met het vertalen van de Soemerische kleitabletten. Het blijkt dat vele verhalen uit de bijbel zijn gebaseerd op de Soemerische kleitabletten. Zecharia Sitchin is een schrijver die gespecialiseerd is in de vertaling van oude talen zoals het Soemerisch en de maya-hiŽroglyfen. Hij is ťťn van de weinige wetenschappers die de Soemerische kleitabletten kan lezen. Hij heeft zo veel mogelijk kleitabletten vertaald zodat de huidige geschiedschrijving kan aangevuld worden met nieuwe bronnen. Het blijkt dat de SoemeriŽrs de belangrijkste verhalen uit de bijbel kennen en er soms de hoofdrol in speelden! De bijbel blijkt zelfs stampvol opzettelijke of onopzettelijke vertaalfouten te zitten. Iedereen die dacht dat bijbelse verhalen op Hebreeuwse teksten gebaseerd zijn moet zijn kennis updaten, want ze zijn op Soemerische kleitabletten gebaseerd. De tabletten vertellen over een volk dat uit een ander zonnestelsel kwam reizen. ze passeerden allerlei planeten. De Soemerische kleitabletten zagen de aarde als zevende planeet omdat ze van buiten naar binnen telden. Wij aardlingen tellen vanaf de zon en dan is de aarde de derde planeet. De ruimtevaarders, elohim genaamd, kwamen op aarde om goud te winnen. Dat had men nodig om te overleven op hun eigen planeet of voor hun ruimteschip, dat wordt niet helemaal duidelijk uit de kleitabletten. Er landen 600 elohim. Ze verdeelden hun taken. Veel gingen werken in wat nu Zimbabwe heet. Daar zijn inderdaad gigantisch grote megalithische complexen en ondergrondse mijncomplexen. Het verhaal van de kleitabletten wordt dus door de archeologie bevestigd.

Creatie

De mensen in de mijnen kwamen op een gegeven moment in opstand omdat ze naar hun believen te hard moesten werken. Er werd onderhandeld over hoe het goud dan gewonnen moest worden. Men kwam overeen dat er een nieuw wezen geschapen moest worden als werker. De elohim waren dus zeer slim, want ze konden naar believen dieren en mensachtigen creŽren. De werker die geschapen werd, werd geschapen naar het evenbeeld van de Elohim, alleen dan zonder een aantal belangrijke eigenschappen. Zo bleven de Elohim de nieuwe werkers te slim af. Het wezen wat geschapen werd was de mens! Maar de vrouwen onder de elohim begonnen na een paar jaar ook te mopperen. Ze moesten immers steeds meer werkers; mensen op de wereld zetten. Er werd weer onderhandeld en er werd besloten dat de werker voortaan zichzelf moest kunnen voortplanten. Daarom werd de vrouw geschapen; zodat de elohim-vrouwen van hun al te zware taak ontheven waren. Als het goed is komt dit verhaal je bekend voor; het is hetzelfde verhaal als Adam en Eva, alleen is dit het originele verhaal. Maar het gaat verder want de vrouwen onder de mensen bleken zeer mooi en verleidelijk te zijn voor de 'goden', de elohim-mannen. Ze verwekten kinderen bij de aardse vrouwen. Het genetisch materiaal van de elohim en de mensen raakte hierdoor uiteindelijk helemaal met elkaar vermengd. Dat betekent voor ons dat als we maar beseffen dat we veel meer zijn dan een mens we goddelijk kunnen worden. Eigenschappen die we goden toedichten liggen dus ook voor mensen binnen handbereik, als we ons maar niet laten afleiden door aardse zaken.

Vliegtoestellen

Sitchin vertelt over visioenen die mensen of goden hebben en die veel kennis en waarheid bevatten. Hij verhaalt erover dat als iemand iets te weten wilde komen hij ging slapen en voor dat hij in slaap viel een droom verwachtte die zijn probleem zou verhelderen zodat hij tot een oplossing kan komen. Dromen zijn dus geen bedrog. Ook het verschijnen van engelen en het communiceren met onzichtbare wezens is mogelijk volgens de SoemeriŽrs. In de bijbel worden ook beschrijvingen gedaan van boze goden, goden die wraak willen uitoefenen. De vertalers van de Roomse bijbel hebben alles zo vertaald dat het net lijkt of steeds ťťn en dezelfde god alles deed. Niets is minder waar! Er waren vele 'goden' en ja, ze vlogen, in ruimteschepen! Wellicht kun je ook vliegen met een lichaam wat zich in andere dimensies kan voortbewegen, maar voor verplaatsing in de 3-dimensionale wereld is een ruimteschip erg handig. Daarom is het geen wonder dat kerktorens zo hoog en spits zijn. Maar de torens van een moskee zijn nog duidelijker spits. Het zijn gewoon imitatieraketten! Men bouwde deze na om de goden te verzoeken nogmaals te landen. Overigens is deze gewoonte om voertuigen van goden na te bouwen een zeer menselijke eigenschap want toen papua's in de vorige eeuw voor het eerst vliegtuigen zagen hebben ze die ook nagebouwd.

Mythen blijken waar

Sitchin is niet de eerste die deze kennis inzag maar wel de eerste die de Soemerische kleitabletten en de hiŽroglyfen van de maya's zo nauwkeurig heeft bestudeerd. Tot nu toe vertellen academici elkaar dat de SoemeriŽrs en de mayaís elkaar mythen vertelden. maar deze mythen zijn overal in de wereld precies hetzelfde! Er moet dus een wereldwijde cultuur zijn geweest ver voor de huidige wetenschap enigszins dingen begon te (her)ontdekken. Ook de mythen en sagen van de noren, de Ieren, de Germanen, de PolynesiŽrs, de Aziaten en alle andere volkeren komen met elkaar overeen. Wetenschappers vertellen elkaar het sprookje dat het een psychologisch en menselijk verschijnsel is om een god achter de dingen te zoeken. Maar dat is niet zo, het is juist dat de mythen en sagen op waarheid berusten.

Contact

Menselijke wezens konden tienduizend jaren geleden al vliegen. De vliegtoestellen waren uitgerust met verschrikkelijke wapens en overtroffen duizenden jaren terug huidige wapentechnologie. De reden dat we als maatschappij geen contact hebben met de astronauten van deze toestellen hoeft niet te betekenen dat er geen individuen zijn die contact hebben. Het kan best zo zijn dat hedendaagse Henochís door de ruimte reizen. Ook kan het best zo zijn dat er slechteriken onder de astronauten zijn die alleen contact willen met presidenten en legerleiding. Dat is namelijk precies wat 500 hooggeplaatste Amerikaanse militairen vertellen. Dat we als maatschappij niet door autoriteiten op de hoogte worden gesteld over dit fenomeen kan komen doordat overheidsdienaren -onterecht of niet- in de veronderstelling verkeren dat er massale paniek op aarde zou ontstaan.

Voorsprong

De ruimteschepen kennen een technologie die onze maatschappij niet kent. Onze maatschappij kent echter genoeg technologie om een samenleving te ontwikkelen waar mensen niet meer slaafs hoeven te werken om geld te verdienen en vervolgens door reclametechnieken verleid te worden om hun geld naar winkels te brengen. Wat dat betreft zijn de technologische voorsprong die ruimteschepen hebben niet noodzakelijk om toe te passen in een GVS. Maar het zou wel gemakkelijker zijn. Er is allerlei technologie in en om de wereld zoals vliegende voertuigen die zich voeden met energie uit de elektriciteit uit de omgeving. Vrije energiemotoren, motoren die geen brandstof nodig hebben, zullen in een kapitalistische maatschappij angstvallig van de mensen worden weg gehouden, terwijl er duizenden aanwijzingen zijn dat deze allang zijn uitgevonden. Geruisloze technieken om de zwaartekracht op te heffen zijn beschreven in diverse oude en nieuwe literatuur. Onder de oude literatuur vallen de Indiase en Tibetaanse teksten in het Sanskriet en onder de nieuwe literatuur de dagboeken van Amerikaanse luchtmachtofficier....... Het feit dat deze zaken niet bekend zijn bij mensen hoeft niet te betekenen dat ze niet bestaan. Er is commerciŽle bedrijven veel aan gelegen deze technieken van de markt te houden. Misschien is het wel beter dat de mensheid niet vrijelijk beschikt over deze technieken aangezien er ook mogelijk technieken bestaan die huidige wapens in vernietigingskracht ver overstijgen zodat door kleine foutjes, domheid of slechtheid de aarde binnen mum van tijd zou verdwijnen. Uit het feit dat er 150 miljoen ruimteschepen zijn gezien en de aarde nog bestaat, kan de conclusie worden getrokken dat de onbekende astronauten de vernietiging van de aarde geenszins tot doel hebben gesteld. Het feit dat mensen via allerlei media, vooral films, tv en literatuur het idee hebben ingeprent gekregen dat we als aarde bang moeten zijn voor een buitenaardse invasie is niet op waarheid gebaseerd. Veel mensen leven in de veronderstelling dat dit slechts een fantasierijk uitstapje is van filmregisseurs maar aangezien vele oorlogen zijn begonnen met propagandamateriaal in de media te verspreiden die de slechtheid van bewoners van andere landen moet aantonen, waardoor mensen meer genegen waren hun leven te offeren voor een oorlog met dat land, moeten we de mogelijkheid goed overwegen of ditzelfde kan gelden voor een mogelijk op handen zijnde oorlog met een zogenaamde buitenaardse invasiemacht. Aangezien technologieŽn die niet bekend zijn wel kunnen bestaan maar slechts door een beperkte groep mensen wordt geweten is het ook mogelijk dat ruimteschepen van aardse legermachten een invasie zullen faken met als doel dat de wereldbevolking wordt geterroriseerd ten einde de macht te behouden. Het filosoferen over dergelijke toekomstige plannen heeft binnen het concept van de GVS tot doel om mensen er bewust van te maken dat er technologieŽn zijn die als ze vreedzaam werden gebruikt de mensheid nog beter kunnen dienen dan bekende technologieŽn.

naar hoofdstuk 5

terug naar begin

 

word to html converter html help workshop This Web Page Created with PageBreeze Free Website Builder  chm editor perl editor ide